Vilka faktorer avgör försäkringspremien?

I vissa länder finns det ett stort antal faktorer som avgör premien. Gemensamt för dessa länder är att välfärden är privatiserad. Det handlar exempelvis om sjukvård och högre utbildning. I Sverige har vi en stor välfärd, vilket brukar göra så att försäkringsbolagen överväger färre faktorer när de tar fram sina kontrakt. Då är frågan vilka faktorer som väger tyngst?

  • En viktig faktor är självrisken. Den så kallade självrisken är avgiften som kunderna betalar när de vill få ut en ersättning. Det kan exempelvis handla om en bilolycka eller att man har blivit bestulen. För att få ersättning måste man nästan alltid betala en avgift. Detta kan låta lite konstigt på grund av att man redan har betalat månatliga avgifter.
  • Självrisken är dock i regel väldigt liten i förhållande till ersättningen. Det kan exempelvis handla om en självrisk på 800 kronor när man får ut över 10 000 kronor för att reparera bilen. 
  • En annan viktig faktor är din historik som kund. Om du exempelvis har varit kund under flera år, och alltid skött dina åtaganden som kund, är det sannolikt att du får en lägre premie. Detta går också i linje med ditt sammanlagda skyddsbehov. Om du har försäkrat din bil, husdjur och fordon så kommer du sannolikt få en lägre premie om du exempelvis vill teckna en hemförsäkring.
  • Slutligen brukar också bolagen överväga vilken kundgrupp du ingår i. Om du är en ung 19 åring som tecknar din första bilförsäkring så kommer du få en relativt hög premie. Av den anledningen brukar många människor låta föräldrarna teckna försäkringen på deras namn, även om detta förlänger din kvalificeringsperiod.

Vill du lära dig mer om dessa faktorer? Många har blivit hjälpta av Försäkringsguiden. Deras hemsida ger dig en god överblick över de olika försäkringsområdena och de åtgärder du kan vidta för att få en lägre premie.

De tre aktörerna

Man skulle kunna säga att det finns tre aktörer när det kommer till försäkringsbranschen.

1. Den första aktören består av bolaget som är villig att försäkra en helt främmande persons ägodelar. Denna aktör måste ta fram flera olika interna processer för att göra detta. Många av dessa processer har vi redan pratat om. Det handlar bland annat om riskbedömning, prognoser och vad man är redo att försäkra.

2. Den andra aktören är kunden. Alla fungerande branscher behöver givetvis ett antal betalande kunder. Marknadsekonomin bygger på utbud och efterfrågan. När det handlar om försäkringsbranschen kan man se med tillförsikt gällande dess framtid. Konsumtionssamhället har skapat ett stort behov av att skydda både sina saker och sina kroppar.

3. Aktör nummer 3 utgörs av det som kunderna vill försäkra. Denna del kan vara komplex till sin natur. Vi kan ta en bil som ett exempel. Du kan inte bara höra av dig till ett bolag och säga att du vill försäkra din bil. Du kommer få en rad följdfrågor. Främst är man intresserad av att veta vilken typ av bil som det gäller. Du kommer också få personliga frågor gällande ålder och hur länge du har haft körkort. 

Samspelet mellan dessa aktörer styrs av marknadskrafter och politiska beslut. De politiska besluten kan exempelvis ställa krav på bolagens verksamhet. Detta kan göra att man måste ta ut högre premier. I Sverige finns det en rad olika lagar som reglerar villkoren. Det är således inte bara marknaden som bestämmer över hur avtalen stipuleras. 

Man skulle slutligen kunna säga att aktör nummer 2 inte behöver vara en enda individ. Det kan lika väl handla om en större grupp människor som vänder sig till ett försäkringsbolag. Vi kommer prata mer om denna punkt under nästa rubrik.

Gemensamma försäkringar

Du har säkert varit på en arbetsplats där personalen är medlemmar i ett och samma fackförbund.  Det är också vanligt att medlemmarna använder sig av samma försäkringsbolag. En anledning till detta är att fackföreningar och andra organisationer kan förhandla fram gemensamma försäkringar. Resultatet av detta blir att man som kund får en lägre premie.

Försäkringsbolagen ser generellt sett väldigt positivt på detta. De får in ett större antal kunder som arbetar inom samma bransch. Detta gör det enklare att göra en riskbedömning, vilket i sin tur gör att man spara pengar på administrationsavgifter.

När det gäller inkomstförsäkringar kan man göra samma jämförelse. Fackförbunden konkurrerar om medlemmarna och de vill helst få in större arbetslag. De måste dock kunna erbjuda något i utbyte. Den största faktorn är förmodligen medlemsförmåner. Inkomstförsäkringen brukar ingå i dessa förmåner. Den skapar en trygghet för de anställda.

Personerna som tecknar inkomstförsäkringen vill dock inte betala allt för mycket i månatlig avgift. Under kriser kan man dock vara villig att betala mer. Ett bra exempel på detta är pandemin 2020 när många fackförbund såg en stor tillströmning av medlemmar.

Just fackförbund och deras verksamhet är ett intressant diskussionsområde när man pratar om försäkringar. Historiskt sett skulle man kunna säga att ett fackförbund inte är att jämföra med ett försäkringbolag. Deras verksamhet har nämligen historiskt sett varit inriktat på att främja medlemmarnas rättigheter på arbetsmarknaden.

I takt med ett hårdare samhällsklimat har man dock ändrat fokus och börjat erbjuda solida inkomstförsäkringar till sina medlemmar. Medlemmarna har nämligen kommit att efterfråga detta. Man skulle därför kunna göra vissa jämförelser mellan ett försäkringsbolag och ett fackförbund, även om det finns skillnader.

En viktig del av ett fackförbund är fortfarande att främja medlemmarnas rättigheter på arbetsmarknaden, även om detta inte är deras enda fokus. 

Sammanfattning

Man kan problematisera detta område i oändlighet. Vi har lyft flera faktorer som påverkar premien, och det är allt från lagstiftarnas påverkan till hur mycket risk försäkringsbolagen är redo att ta. Som konsument kan allt detta kännas förvirrande. Samtidigt behöver man bara välja ett bolag.

Man vill dock inte betala för mycket. Det är därför av stor vikt att jämföra både villkor och priser. Om man kan samla flera försäkringar under samma bolag så kan man få en rabatt. Samma förhållande gäller för om man är med i en organisation. Denna artikel har bara nuddat på ytan över vilka faktorer som är viktiga, vidareläsning är därför att rekommendera.